Điều trị Invisalign tại Platinum Dental có thể giúp bạn khắc phục được hầu hết các tình trạng!

✓ Răng khấp khểnh
✓ Cắn phủ/Hô
✓ Cắn ngược/Móm
✓ Răng thưa
✓ Cắn chéo
✓ Cắn hở
✓ Răng chen chúc