ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Bs.CKI. Lan Anh Trần (Anna)

0023889/HCM-CCHN

Bs.CKI. Nhàn Nguyễn (Nancy)

004055/ HCM-CCHN

ThS.Bs. Minh Tùng

007670/ HCM-CCHN

Bs.CKI. Mỹ Hằng

007680/ HCM-CCHN

Bs.CKI. Thanh Huyền

007690/ HCM-CCHN

Bs.CKI. Lan Anh Trần (Anna)

0023889/HCM-CCHN

Bs.CKI. Nhàn Nguyễn (Nancy)

004055/HCM-CCHN

ThS.Bs. Minh Tùng

007670/HCM-CCHN

Bs.CKI. Mỹ Hằng

007680/HCM-CCHN

Bs.CKI. Thanh Huyền

007690/HCM-CCHN

TÌM KIẾM